Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  34 dni

Targi Dom | BUDOWA DOMU, Arena Ursynów, 30-31.03.2018

Do góry 

 

Budowa domu od A do Z

 

Na Tar­gach oprócz oferty miesz­ka­nio­wej znaj­dziesz pełną ofertę firm budu­ją­cych domy w róż­nych technologiach.

 

Połą­cze­nie peł­nej oferty, pro­jek­tów, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, desi­gnu, kom­plek­so­wych pakie­tów aran­ża­cji, sys­te­mów oszczę­dza­nia ener­gii oraz wszyst­kich tech­no­logii budowy w jed­nym ter­mi­nie to dosko­nała oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia swo­jej oferty i pozna­nia ich moż­li­wo­ści. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież GOTOWYCH DOMÓW z RYNKU PIERWOTNEGO oraz sze­regu porad, pre­zen­ta­cji i premier.

 

W trak­cie imprezy będzie można nie tylko ZOBACZYĆ, ale rów­nież KUPIĆ w spe­cjal­nych, atrak­cyj­nych cenach wszystko, co potrzebne do kom­plek­so­wego wybu­do­wa­nia domu.

 

PARTNERZY Strefy Budowa Domu:

 

Firma Dan­wood posiada ofertę jedną z naj­bar­dziej kom­plek­so­wych i róż­no­rod­nych na rynku, zawiera paletę ponad 130 pro­jek­tów jedno i dwu­ro­dzin­nych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróż­ni­co­wa­nych pod wzglę­dem funk­cjo­nal­nym i este­tycz­nym, dosto­so­wa­nych do lokal­nych ocze­ki­wań. Klien­tom ocze­ku­ją­cym roz­wią­zań nie­stan­dar­do­wych pro­po­nują pro­jekty indywidualne.

 

http://www.dqm.pl/

 

Firma DQM jest firmą budow­laną zaj­mu­jącą się budową domów jed­no­ro­dzin­nych. Powstali w 2003 roku i od trzy­na­stu lat zapew­niają kom­plek­sową i pro­fe­sjo­nalna obsługę indy­wi­du­al­nym Klien­tom. Dla­czego warto budo­wać z DQM? Posia­dają kom­pe­tentny zespół inży­nie­rów pra­cu­ją­cych zgod­nie z solid­nymi zasa­dami sztuki budow­la­nej i pro­fe­sjo­nalne pod­cho­dzą do każ­dej inwestycji. 

 

O DOMACH trzeba zacząć rozmawiać …

 

Polacy stop­niowo zaczy­nają porzu­cać miesz­ka­nia w bloku i prze­no­szą się do domów. Obec­nie biura sprze­daży domów prze­ży­wają praw­dziwe oblę­że­nie i od wielu lat takiego ruchu jesz­cze nie było.

 

Czas na domy …

 

Coraz lep­sza komu­ni­ka­cja, obwod­nice i roz­ra­sta­jąca się infra­struk­tura dro­gowa powo­dują, że w minio­nym roku domy cie­szą się naj­więk­szym w histo­rii zain­te­re­so­wa­niem. Trend ten widoczny był w wielu sto­li­cach euro­pej­skich, dziś śmiało można stwier­dzić, że widoczny jest już w głów­nych aglo­me­ra­cjach w Polsce.

 

Naj­więk­szy potencjał…

 

Bada­nia GUS poka­zują, że rosną nasze potrzeby miesz­ka­niowe. Potrzeba miesz­ka­niowa a wła­ści­wie potrzeba poprawy warun­ków miesz­ka­nio­wych spra­wiają, że miesz­kańcy dużych miast zamie­niają swoje miesz­ka­nia na więk­sze, bądź po pro­stu kupują lub budują nowy dom. Wskaź­nik potrzeby poprawy swo­ich warun­ków miesz­ka­nio­wych jest naj­wyż­szy od wielu lat.