Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  -59 dni

Targi Dom | BUDOWA DOMU, Arena Ursynów, 13-14.X.2018r

Do góry 

 

Spis Inwestycji

Czy wiesz, że przy­cho­dząc na nasze targi otrzy­masz pełen spis wszyst­kich inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych w wer­sji papie­ro­wej wraz z mapą w prezencie?

SPIS INWESTYCJI to pierw­sze i jedyne na rynku dewe­lo­per­skim wydaw­nic­two, w któ­rym pre­zen­tu­jemy alfa­be­tyczny spis dewe­lo­pe­rów uło­żony według pre­zen­to­wa­nych nazw inwe­sty­cji z podzia­łem loka­li­za­cje. Dru­ko­wane egzem­pla­rze dostępne są na wszyst­kich edy­cjach Tar­gów Nieruchomości.

 

Gdzie zna­leźć Spis Inwestycji?

 

Zapra­szamy na Targi! Do ode­bra­nia za darmo, na sto­isku SPISU INWESTYCJI.