Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  34 dni

Targi Dom | BUDOWA DOMU, Arena Ursynów, 30-31.03.2018

Do góry 

 

Wstęp na Targi:

 

Data: 30–31 marca 2019r.
Miej­sce: Arena Ursy­nów
Adres: War­szawa, ul. Pilec­kiego 122

 

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 — 16.00

 

O DOMACH trzeba zacząć rozmawiać …

 

Polacy stop­niowo zaczy­nają porzu­cać miesz­ka­nia w bloku i prze­no­szą się do domów. Obec­nie biura sprze­daży domów prze­ży­wają praw­dziwe oblę­że­nie i od wielu lat takiego ruchu jesz­cze nie było.

 

Czas na domy …

 

Coraz lep­sza komu­ni­ka­cja, obwod­nice i roz­ra­sta­jąca się infra­struk­tura dro­gowa powo­dują, że w minio­nym roku domy cie­szą się naj­więk­szym w histo­rii zain­te­re­so­wa­niem. Trend ten widoczny był w wielu sto­li­cach euro­pej­skich, dziś śmiało można stwier­dzić, że widoczny jest już w głów­nych aglo­me­ra­cjach w Polsce.

 

Naj­więk­szy potencjał…

 

Bada­nia GUS poka­zują, że rosną nasze potrzeby miesz­ka­niowe. Potrzeba miesz­ka­niowa a wła­ści­wie potrzeba poprawy warun­ków miesz­ka­nio­wych spra­wiają, że miesz­kańcy dużych miast zamie­niają swoje miesz­ka­nia na więk­sze, bądź po pro­stu kupują lub budują nowy dom. Wskaź­nik potrzeby poprawy swo­ich warun­ków miesz­ka­nio­wych jest naj­wyż­szy od wielu lat.

 

Po raz kolejny…

 

Z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że orga­ni­zu­jemy “TARGI DOMÓW — BUDOWA DOMU od A do Z”.

 
Połą­cze­nie peł­nej oferty, pro­jek­tów, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, desi­gnu, kom­plek­so­wych pakie­tów aran­ża­cji, sys­te­mów oszczę­dza­nia ener­gii oraz wszyst­kich tech­no­logi budowy w jed­nym ter­mi­nie to dosko­nała oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia swo­jej oferty i pozna­nia ich moż­li­wo­ści. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież GOTOWYCH DOMÓW z RYNKU PIERWOTNEGO oraz sze­regu porad, pre­zen­ta­cji i premier.
 

W trak­cie imprezy będzie można nie tylko ZOBACZYĆ, ale rów­nież KUPIĆ w spe­cjal­nych, atrak­cyj­nych cenach wszystko, co potrzebne do kom­plek­so­wego wybu­do­wa­nia domu.

 

Ceny bile­tów:

 

  • bilet nor­malny 5 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.

 

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.