Już za:

19-20 października 2019, Warszawa, Arena Ursynów

Targi Dom & Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Wstęp na targi

Data: 19-20 października 2019

Miej­sce: Arena Ursynów
Adres: War­szawa,  ul. Pileckiego 122

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00
Uwaga! Sugerujemy przybycie na 30 minut przed zakończeniem targów w celu spokojnego zwiedzania.

Ceny bile­tów: 

  • bilet nor­malny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 15 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z co najmniej jednym dzieckiem
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.
  • dla osób z Kartą Dużej Rodziny wstęp bezpłatny

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

Zobacz jak dojechać

Cykliczna impreza

Targi Dom & Budowa Domu to cykliczna impreza organizowana 2 razy do roku na Arenie Ursynów.

To także pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która w zdecydowanej części, ukierunkowana jest  na zagadnienia związane z domami – gotowe domy, technologie budowy domów, firmy budujące domy, projekty domów. Swoim zakresem obejmuje całą Warszawę i okolice. KAŻDĄ EDYCJĘ ODWIEDZAJĄ TYSIĄCE GOŚCI.

Dlaczego domy?

Coraz lep­sza komu­ni­ka­cja, obwod­nice i roz­ra­sta­jąca się infra­struk­tura dro­gowa powo­dują, że mieszkanie w domu nie musi wiązać się z rezygnacją z atrakcji jakich dostarcza miasto. A jednocześnie można zyskać własny kawałek ogrodu, bliskość natury i możliwości spędzania wolnego czasu, o jakie trudniej w mieście.

Dla kogo te targi?

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać nie w bloku, ale w domu.

Targi to dosko­nała oka­zja pozna­nia szerokiej oferty tego rodzaju nieruchomości. Dodat­kowo niektórzy z naszych wystaw­ców w tych dniach otwierają swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu istnieje możliwość obejrzenia, a nawet zarezerwowania wybranego domu.

Organizowane przez nas Targi to

kumulacja 7

lat doświadczeń w organizowaniu targów nieruchomości

to około 6000

osób, które odwiedziły Targi Dom w poprzedniej edycji;

to około 50

wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje lub wyposażenie mieszkań i domów niejednokrotnie biorąc udział w więcej niż jednej edycji targów;

to około 400

stoisk targowych deweloperów i innych wystawców, wyeksponowanych zwiedzającym przez wszystkie edycje Targów Dom;

to około 35000

osób, które w sumie dotychczas przyszły na wszystkie edycje Targów Dom.

Przedmiot targów

Na targach, w jednym miejscu, będzie można zapoznać się z pro­jek­tami domów nowo­cze­snymi tech­no­lo­giami budowy domów, nowymi trendami desi­gnu, kom­plek­so­wymi pakie­tami aran­ża­cji, sys­te­mami oszczę­dza­nia ener­gii. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież GOTOWYCH DOMÓW z RYNKU PIERWOTNEGO oraz sze­regu porad, pre­zen­ta­cji i premier.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób chcących kupić lub zbudować dom z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach niektórzy deweloperzy oferują domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje.

Targi Dom & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

 

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego domów (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (domy z drugiej ręki, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)