Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  34 dni

Targi Dom | BUDOWA DOMU, Arena Ursynów, 30-31.03.2018

Do góry 

 

Atrakcje Targowe:

Bez­po­śred­nio od wykonawcy

 

Szu­kasz firmy/usługi kom­plek­so­wej budowy domu? Spo­tkasz tutaj kil­ku­na­stu wyko­naw­ców, któ­rzy zbu­dują dom w każ­dej dostęp­nej technologi.

  

Budowa domu od A do Z

 

Na tar­gach otrzy­masz infor­ma­cję o dostęp­nych tech­no­lo­giach i odpo­wiedź
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom — zapra­szamy na targi.

 

Gotowe pro­jekty domów

 

A jeśli wybie­rzesz już działkę — albo ją masz — na naszych tar­gach otrzy­masz ofertę pro­jektu ide­al­nego dla Cie­bie. Nasi archi­tekci zapre­zen­tują CI gotowe roz­wią­za­nia w opar­ciu o Twoje potrzeby.

 

NOWE DOMY POLSKA

 

www.nowedomypolska.pl

 

POLDOM Nowo­cze­sne Domy

 

Ener­go­osz­czędne

 

 

 

POLDOM jako Gene­ralny Wyko­nawca spe­cja­li­zuje się w budo­wie domów jed­no­ro­dzin­nych metodą tra­dy­cyjną (poro­therm, silka, gazo­be­ton, żel­bety). Zaj­muje się rów­nież wykoń­cze­niami pod klucz i małą archi­tek­turą zewnętrzną (ogro­dze­nia, śmiet­niki, tarasy, per­gole, zada­sze­nia, pod­jazdy, scieżki itp).

 

Współ­pra­cuje z wyspe­cja­li­zo­wa­nymi eki­pami, dzięki czemu poszcze­gólne etapy robót wyko­ny­wane są ter­mi­nowo i z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią. Pro­jekty reali­zuje w szcze­gól­no­ści w War­sza­wie i woje­wódz­twie mazo­wiec­kim.

 

Rocz­nie pro­wa­dzi około 20 inwe­sty­cji, o metra­żach 100-1000m2, posa­da­wia­nych na ławach, pły­cie i stud­niach fun­da­men­to­wych; sto­suje tech­no­lo­gie stan­dar­dowe jak i tech­no­lo­gie bia­łej wanny, buduje pro­jekty gotowe jak i indywidualne.

 

Przy­szli Inwe­sto­rzy mogą liczyć rów­nież na wspar­cie w pro­jek­tach bran­żo­wych, w tym przy pro­jek­to­wa­niu i wyko­naw­stwie przy­łą­czy zewnętrz­nych.
Zapra­szamy na nasze sto­isko nr D5 — chęt­nie poroz­ma­wiamy z Pań­stwem o budo­wie domu:)
Zespół POLDOM

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tel. 663 544 882
e-mail: biuro@poldom.eu
www.poldom.eu

https://www.facebook.com/POLDOM.BudowaDomow/

 

Part­ne­rem sto­iska jest SŁOIK z LASEM
https://www.facebook.com/sloikzlasem/

 

Porady archi­tek­tów 

 

Zasta­na­wiasz się jak urzą­dzić swój dom? No jesz­cze lepiej. Na naszych tar­gach uzy­skach oferty kom­plek­so­wego urzą­dze­nia pod klucz w kilku warian­tach po przy­stęp­nej cenie. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.

 

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

A jeśli zabrak­nie jakiejś oferty z rynku pier­wot­nego — choćby jed­nej na tar­gach — otrzy­masz pełen SPIS INWESTYCJI — z War­szawy i okolic.

 

Kącik Malu­cha

 

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.