Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  60 dni

Targi Dom | BUDOWA DOMU, Arena Ursynów, 14-15.IV.2018r

Do góry 

 

Atrakcje Targowe:

Bez­po­śred­nio od wykonawcy

 

Szu­kasz firmy/usługi kom­plek­so­wej budowy domu? Spo­tkasz tutaj kil­ku­na­stu wyko­naw­ców, któ­rzy zbu­dują dom w każ­dej dostęp­nej technologi.

  

Budowa domu od A do Z

 

Na tar­gach otrzy­masz infor­ma­cję o dostęp­nych tech­no­lo­giach i odpo­wiedź
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom — zapra­szamy na targi.

 

Gotowe pro­jekty domów

 

A jeśli wybie­rzesz już działkę — albo ją masz — na naszych tar­gach otrzy­masz ofertę pro­jektu ide­al­nego dla Cie­bie. Nasi archi­tekci zapre­zen­tują CI gotowe roz­wią­za­nia w opar­ciu o Twoje potrzeby.

 

POLDOM Nowo­cze­sne Domy

 

Ener­go­osz­czędne

 

 

Jeste­śmy spe­cja­li­stami w kom­plek­so­wej budo­wie domów jed­no­ro­dzin­nych. Jako eks­perci w tym tema­cie możemy być dla Pań­stwa wsparciem.

Spe­cja­li­zu­jemy się w budo­wie: od stanu 0 do stanu pod klucz! Wszel­kie adap­ta­cje i zmiany wyni­ka­jące pod­czas budowy wdra­żamy na bieżąco.

Zapra­szamy na nasze budowy lub do naszych reali­za­cji.

 

W ramach naszej oferty:

  • popro­wa­dzimy dla Pań­stwa kom­plek­sową obsługę inwe­sty­cji budow­la­nej – od idei do wykończenia
  • dora­dzimy Pań­stwu przy wybo­rze odpo­wied­niego pro­jektu, naj­lep­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych oraz materiałów
  • zała­twimy za Pań­stwa wszel­kie for­mal­no­ści, pozy­skamy warunki zabu­dowy, decy­zje loka­li­za­cyjne, nie­zbędne uzgod­nie­nia i pozwolenia
  • popro­wa­dzimy wszelką współ­pracę z archi­tek­tami, pro­jek­tan­tami oraz fir­mami wyko­naw­czymi, także deko­ra­to­rami wnętrz, archi­tek­tami kra­jo­brazu oraz spe­cja­li­stami innych branż
  • pomo­żemy Pań­stwu w pozy­ska­niu źró­deł finan­so­wa­nia i kre­dy­to­wa­nia inwestycji

 

Nasze pro­jekty przy­go­to­wu­jemy oraz reali­zu­jemy z myślą o opty­ma­li­za­cji kosz­to­wej, prze­pro­wa­dza­jąc ana­lizy korzy­ści eko­no­micz­nych, audyty ener­ge­tyczne oraz opra­co­wu­jąc cha­rak­te­ry­styki ener­ge­tyczne budyn­ków. Zawsze sta­wiamy na wyko­rzy­sta­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie­kon­wen­cjo­nal­nych źró­deł ener­gii i inte­li­gent­nych instalacji.

 

Ofe­ru­jemy naj­wyż­szą jakość i stan­dard reali­za­cji w kon­ku­ren­cyj­nej cenie.

 

www.poldom.eu

www.facebook.com/POLDOM.BudowaDomow

 

Porady archi­tek­tów 

 

Zasta­na­wiasz się jak urzą­dzić swój dom? No jesz­cze lepiej. Na naszych tar­gach uzy­skach oferty kom­plek­so­wego urzą­dze­nia pod klucz w kilku warian­tach po przy­stęp­nej cenie. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę.

 

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

A jeśli zabrak­nie jakiejś oferty z rynku pier­wot­nego — choćby jed­nej na tar­gach — otrzy­masz pełen SPIS INWESTYCJI — z War­szawy i okolic.

 

Kącik Malu­cha

 

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.